රානි ඇන්ටි

මෙම කතාවේ කතෘ පිලිබදව සදහනක් නොමැති අතර කතාව සම්බන්ද සියලුම හිමිකම් සහ ප්‍රතිචාරවල අයිතිය නිර්මාණකරුට හිමිවිය යුතුය


[imagebrowser id=5]

Posted on September 15, 2010, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. how to get it?

  2. vada kataie hoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: