පාසලේදී හමුවූ ඇන්ටි

Special Thanks Goes to Head (sexykolla23@yahoo.com) to sending This story to us

and all credit goes to original writer of this story

[imagebrowser id=8]

Posted on September 20, 2010, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 9 Comments.

 1. ko ne ne

 2. me story eka kiyawanna ba ne mchn
  plz mchn meka mata ewapanko…..cn.sniper2@gmail.com

 3. aunty laata akkalaata kemathi ekaa

  ane meka daannako ……mata meka kiyawanakan iwasillak ne.

 4. කෝ බන් කතාව?????

 5. daapanko kathawa ikmanata kari wisi wenna athe parak daaganna.

 6. koban kathawa….

 7. kathava nane bn

 8. pasaladi hamuuu paka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: