අනන්තය

ඇන්ටි කෙනෙක් බස් එකක සෙට් උනා කොල්ලෙක් එක්ක අතල එකක් ගත්ත කතාව.

කතාව Download කරගන්න පහල ලින්ක් එක click කරන්න

Download

Posted on April 25, 2011, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. niyamay…….

  2. Great story. Very realistic…….Keep posting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: