කොටුවේ ආතල් (Kotuwe Athal)

මේ කතාව Download කරගන්න පහල Link එක click කරන්න.

Download

Posted on March 3, 2012, in Sinhala Story and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. nice go on…!

  2. meyako aluth namak dapu parana kathawakne

  3. kusumsam2@yahoo.com

    wow good story ane………………

  4. mchooooooo
    meka eka kathawaeda tiyanne ???????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: