ගම්බද ගැහැණු 8 සහ 9 කොටස්(Gambada Gahanu)

මෙන්න ගම්බද ගැහැණු කතාවේ නවතම කොටස් දෙක. කියවල රසවිදින්න.

All Credit goes to original writer sampathdesilva52@gmail.com

Gambada Gahanu (8)

Gambada Gahanu (9)

Posted on March 7, 2012, in Sinhala Story and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. පට්ට පට පට යාළුවා………………………….
    මේක REALLY නම් කතාවක්ම තමයි………………………………………………..!

  2. maru maru…..go forward…!!!!!!!!!! :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: