නතාෂා ආප්ප කතාවක් (Nathasha lesbian Story)

ඔන්න තවත් ආප්ප කතාවක්. කියවල අතල එකක් ගන්නකෝ

Natashas Study Pack

Posted on March 7, 2012, in Sinhala Story and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Digatama karagena yanna .. jaya wewa.. !

  2. මලික්

    මාර හදිස්සියේ ලියපු කතාවක්

  3. digatama liyanna………….

  4. thawa diyunu wenna one writing style 1. hadissiye liyala thyenne……. gathiyak naa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: