රෂී full story – අපේ කාලයේ කළු වෙලභ

Untitled-1

මේ තියෙන්නේ “රශී ” සම්පූර්ණ කොටස.. 

කොටස් 8ක් පුරා ලියවුනු “රශී” කතා මාලාව මෙතනින් අවසානයි.. 

“රශී” කතා මාලාව වෙනුවෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වූ ඔබ සියළුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි..

 

 

Rashee – 3

Rashee – 4

Rashee – 5

Rashee – 6

Rashee – 7

Rashee – 8

 

Posted on December 8, 2015, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. සුපිරිම කථාවක් බොහොම ස්තුතියි මේ කථාව අපිට ගෙනාවාට තවත් මේ වගේ කථා ලියන්න ශක්තිය ධ්‍යෛිර්ය ලැබෙවායි මම ප්‍රර්ථනා කරනවා

  2. පට්ට කතාව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: