ලොකු නැන්දා 1

17hbdඔන්න තවත් කතාවක පලවෙනි  වෙනි කොටස කියවල බලල අදහසක් දක්වන්න.

podi nandaa

Posted on March 9, 2016, in Sinhala Story. Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. හොදයි කථාව තව ඇදල දෙන්න . ජය වේවා

  2. මිතුන්

    narakama na

  3. tawa kata dannako ekmanata

  4. Priyanka Laleen

    cannt access this site. please help

  5. supper……………………….

  6. Ohooooooo 😆😆😆😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: